Biểu phí kiểm tra


  • Giá tối thiểu dịch vụ chứng nhận và cấp thông báo kết quả chứng nhận hợp quy /giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: 1.000.000 đồng/lô hàng (không bao gồm chi phí đánh giá cấp giấy chứng nhận hợp quy, tem hợp quy cho các thiết bị, sản phẩm thuộc lô hàng)

    Chưa bao gồm VAT 10%, chứng từ thu là hóa đơn GTGT